Financiƫle woordenlijst

Buy & Build-strategie
Strategische overname van één of meerdere bedrijven om sterker te staan in een bepaalde sector of om een sector te consolideren.

Carve-out
Verkoop van een niet-strategisch deel van de onderneming.

Leveraged Buy-Out (LBO)
Een investeerder neemt met eigen middelen en geleend geld een bedrijf over. Dat kapitaal moet later door het overgenomen bedrijf terugbetaald worden. Vooral private equity-firma’s gebruiken LBO’s om bedrijven over te nemen, een Buy & Build-strategie toe te passen en later weer te verkopen.

Management Buy-In (MBI)
Het management van een bedrijf neemt een ander bedrijf (of één of meerdere afdelingen ervan) met eigen middelen over. Doen ze dat met een externe financier, dan spreekt men van een Leveraged Management Buy-In.

Management Buy-Out (MBO)
Het management van een bedrijf koopt één of meerdere afdelingen of het volledige bedrijf over en zet de activiteit verder.

Mezzanine-financiering
Financieringsvorm die vooral bij Leveraged Buy-Outs ingezet wordt: kapitaal dat de leemte vult tussen het bij de bank geleende bedrag en het ‘risicodragend’ vermogen. Mezzanine-kapitaal is risicodragend, omdat het ingeroepen wordt op een moment dat de banken niet meer willen lenen of als kapitaal ophalen door uitgifte van nieuwe aandelen niet gewenst of niet mogelijk is.

Mezzanine-kapitaal wordt pas terugbetaald nadat de leningen aan de bank terugbetaald zijn. Mezzanine financieringen gebeuren doorgaans aan een hoge rentevoet. Mezzanine-investeerders hebben meestal geen inspraak in het dagelijks bestuur van het bedrijf waarin ze geïnvesteerd hebben. Bij succes krijgen ze meestal een extra bonus bovenop de rente.

Owner’s Buy-Out (OBO)
Techniek waarbij de eigenaar samen met een externe investeerder (meestal private equity) zijn eigen bedrijf overneemt via een nieuw op te richten vennootschap of een ‘holding’-maatschappij. Via een dergelijke transactie kan de eigenaar een belangrijk deel van de waarde van zijn bedrijf veiligstellen. Dergelijke transactie wordt bijna altijd gestructureerd via een Leveraged Buy-Out (LBO).

EBO (Equity Buyout)
EBO is het nieuwe buzzwoord in financiële middens. Door de kredietschaarste (credit crunch) gebeuren immers steeds meer deals zonder geleend geld. De deals zijn dus niet langer 'leveraged' zoals bij een LBO, maar komen tot stand op basis van een aandelenruil of aandelen tegen cash (all-equity).

Participatiefonds
Het Participatiefonds is een federale kredietorganisatie voor zelfstandigen, beoefenaars van vrije beroepen, kleine ondernemingen, starters, inclusief werkzoekenden, die een eigen zaak willen opzetten. Het Fonds cofinanciert de jonge zelfstandige en de kleine onderneming via Starteo en Optimeo. Daarnaast cofinanciert het Participatiefonds verschillende vormen van durfkapitaal. En met de microfinanciering richt het fonds zich tot de werkloze die zijn eerst stappen als zelfstandige wil zetten.
Link: www.fonds.org

Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV)
PMV geeft vitamines aan de Vlaamse economie. Zij is een zelfstandige investeringsmaatschappij en is hét instrument voor het realiseren van het economisch overheidsinitiatief. PMV streeft daarbij naar economische groei, maar hecht ook veel belang aan het maatschappelijk rendement van haar initiatieven. PMV is actief op verschillende terreinen: ze promoot particuliere leningen aan ondernemers, biedt extra waarborg voor bankleningen aan kleine en middelgrote ondernemingen, investeert in jonge, innovatieve bedrijven en maakt durfkapitaal vrij om een hefboomeffect op de Vlaamse economie te bewerkstelligen. Het Vlaams-Internationaal Fonds helpt Vlaamse kmo’s om door te stoten over de grenzen. Het NRC-Fonds prefinanciert kosten verbonden aan grote hoogtechnologische projecten. Cultuurinvest tot slot, verleent cultuurbedrijven toegang tot risicodragend kapitaal en geeft op die manier zuurstof aan de culturele ondernemer.
Link : www.pmvlaanderen.be

Private Equity-firma
Private Equity spelers beheren een of meerdere fondsen van investeerders (privé-investeerders, banken, verzekeringsmaatschappijen, …) en gebruiken die fondsen om bedrijven over te nemen (meestal via een Leveraged Buy-Out (LBO)).

Vendor Loan
Financieringsvorm die sterk aanleunt bij een mezzanine-financiering. Het is de verkoper van de onderneming die deze lening verstrekt.

Venture Capital
Private equity-fonds dat gespecialiseerd is in risicovolle financieringen van jonge ondernemingen in technologische of andere groeisectoren.

Verkoopsmemorandum
Basisdocument dat de onderneming en de marktsituatie beschrijft en aan de potentiële (ver)koper overhandigd wordt. Een verkoopsmemorandum bundelt ondermeer: de geschiedenis en recente achtergronden van de onderneming, de kerncijfers uit de jaarrekening, de waardering van activa, het personeel en de juridische vorm; informatie over de producten en diensten: een korte beschrijving van het assortiment, het voorraadbeleid, de merken en de afhankelijkheid van grote toeleveranciers of grote afnemers; een beschrijving van de markt, met aandacht voor de huidige situatie én voor toekomstige mogelijkheden en marktontwikkelingen; de organisatiestructuur en -cultuur met aandacht voor de juridische en de managementstructuur, de personeelsopbouw, de arbeidsvoorwaarden,…; een overzicht van de financiële historiek en de verwachtingen.

VLAO (Vlaams Agentschap Ondernemen)
Het Vlaams Agentschap Ondernemen (VLAO) voorziet in een aantal steunmaatregelen die u kunnen helpen bij de uitbouw van uw onderneming. Op de VLAO-website vindt u een aantal brochures waarin u thematisch kan terugvinden welke steun voor welk soort project van toepassing is: groeipremie, BEA (budget economisch advies), ecologiepremie, IBO (individuele beroepsopleiding),…
VLAO kan u ook kosteloos begeleiden bij uw zoektocht naar de juiste steunmaatregelen. Vaak heeft een onderneming in de start- of uitbreidingsfase een behoefte aan extra financiële middelen, maar weet de ondernemer niet altijd wat de opties zijn. VLAO helpt u kosteloos.
Link: www.vlao.be